Ettevõttest / Overalli keskkonnahoiu alased tegevused

Juba oma asutamisest on Overall tähtsaks pidanud loodushoidu, korjates kokku nii kasutatud laserprinterite kassetid, tühjad akud kui ka utiliseerides vanu seadmeid. Tänaseks oleme oma tegevused kokku viinud ISO keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemidega, mis vastavad ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele. Meie keskkonna-alased tegevused on jagatud nelja olulisse programmi:

Kasutamiskõlbmatute seadmete kokkukorjamise ja ümbertöötlemise programm

Overall toob Eestisse ja müüb mitmesuguseid seadmeid, mis kuuluvad, vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile ja Eesti Vabariigi jäätmeseadusele, pärast seadme eluea lõppu kokkukorjamisele ja ümbertöötlemisele.

 • Võtame oma filiaalides vastu nii kunagi meie käest ostetud seadme, mis on oma eluea lõpul muutunud kasutamiskõlbmatuks (ehk elektroonikaromuks) kui ka ükskõik kellelt ostetud vana seadme, kui klient ostab uue samaväärse Overallist.
 • Elektroonikaromusid tekib ka meie oma remonditöökodades, kus kogume samuti kokku seadmed, mida pole otstarbekas enam remontida.
 • Meie klientidelt vastuvõetud või remondi käigus kasutuskõlbmatuks tunnistatud seadmed suuname ümbertöötlemisele. Meie koostööpartner EES-Ringlus on konkursi korras välja valinud ettevõtted, kelle tegevus vastab loodushoiunõuetele ning kellel tekib ümbertöötlemise käigus kõige hinnalisemaid materjalifraktsioone nende edaspidiseks taaskasutuseks. Näiteks töödeldakse IT-seadmetest tekkinud elektroonikaromu ümber AS Weereci tehases Kuusalus, kuhu suundub meie remonditöökodadest lisaks seadmetele ka enamus oma eluea äratöötanud varuosi.

Seadmete ümbertöötlus on oluline, sest kasutuselt kõrvaldatud 1000 kg seadmetest tekib vastutustundlikul ümbertöötlemisel vaid 4 kg ladestamisele minevat prügi.

Seadmete ümbertöötlus

Oleme oma kohustust elektroonikaromude kokkukorjamise ja ümbertöötlemise alal alati edukalt täitnud ja hoidnud looduse sellega puhtamana. Liitu sinagi meie elektroonikaromude ümbertöötlemise programmiga – too meile tagasi oma vanad seadmed, anname materjalile uue elu!

Pakendi kokkukorjamise ja ümbertöötlemise programm

Suur osa toodetest saabub Overalli puidust alustel kartongkastidesse, plastkilesse või vahtplasti pakituna. Aastas saabub umbes 15-20 tonni pakendit, millest vastavalt pakendiseadusele peab ettevõte kokku koguma ja suunama ümbertöötlemisele vähemalt 70% kartongi, 55% plastikut ja 45% puitu. Overalli pakendikogumine käib järgnevalt:

 • Meie filiaalides kogutakse kokku nii kaupade importimisel tekkinud kartongpakendid, plastpakendid, kile kui kaupade transpordiks vajalikud puitalused. Kuna meil on toimimiskohti mitu, siis üheks kokkuhoiumeetmeks on ka meie oma filiaalide vaheline papp-pakendi korduskasutamine – ehk enne kui pakend kokku kogutakse ning ümbertöötlemisele suunatakse, jõuab see filiaalide vahel pakendina kulgeda keskmiselt 4-5 korda.
 • Lisaks püüame kokku korjata ka klientidele toimetatud kaupade pakkematerjalid (klient pakendit ju ei vaja), tarnides tooted ilma pakendita või tuues pakendi tagasi Overalli.
 • Kokkukorjatud pakend toimetatakse kogumispunktidesse. https://www.tvo.ee/pakendipunktid Meie koostööpartneriks on MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon, kes aitab meil täita oma kohustusi pakendi alal Pakendiregistri ees.

Overall on oma kohustused pakendi kokkukorjamise ja ümbertöötlemisse suunamise alal alati edukalt täitnud ja hoidnud looduse sellega puhtana. Kõik Overalli filiaalid võtavad tagasi pakendi, mis on ostetud meie müügikohtadest. Liitu sinagi meie pakendi taaskasutamise programmiga – too meile tagasi papp-pakend, kile, vahtplast ja puitalused! Muuseas, see on tasuta!

Tühjade toonerikassettide kokkukorjamise ja ümbertöötlemise programm

Tõeliselt loodushoidlik süsteem taaskasutab erinevaid materjale toormena uue kasseti tootmiseks. Seetõttu on nii Canon (aastast 1990) kui ka Hewlett Packard (aastast 1991) loonud oma tühjakssaanud toonerikassettide taaskasutamise süsteemi, millega on liitunud ka Overall. Nimetatud programmid hõlmavad tühjakssaanud kassettide kokkukorjamist ja nende suunamist spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud tehastesse üle maailma. Tehastes võetakse kassetid lahti ja pidades silmas ratsionaalse materjalikasutuse ja loodushoiu nõudeid taaskasutatakse saadud materjalid toormena uute kassettide tootmisel. Mõlema, Canoni ning Hewlett Packardi, kassetitootmine vastab standardi ISO 14001 nõuetele.

Miks on oluline kasutada vaid uusi originaaltoonerikassette:

 • säilib seadme tehasegarantii
 • usaldusväärne väljastus koos laitmatu prindikvaliteediga esimesest lehest viimaseni, kusjuures kvaliteedierinevused (originaal- ja täidetud kasseti kasutamised) tulevad eriti selgelt välja värviliste väljatrükkide puhul
 • lihtne käsitseda, puhas toonerikasseti asendamine ilma toonerilekketa
 • ei mingit tooneri ega paberi raiskamist
 • hea kvaliteedi ja hinna suhe
 • loodussõbralik lahendus, mis annab ka kliendile võimaluse anda oma panus rohelisse mõtlemisse, sest tootjate pühendumus uute loodushoidlike tootelahenduste loomisel võimaldab üha väiksema energiakuluga saada kõrgkvaliteetsemat tulemust. Mitte-originaalkassette ei saa aga loodud süsteemis kasutada.

Printerikassett on keeruline seadmesõlm (vaata joonist), kus toimub tooneriga mitmeid protsesse (ilmutamine, ülekandmine trumlile, laadimine, puhastamine jms.) ning toonerimahuti uuestitäitmine on vaid väike osa kasseti renoveerimisest. Lisaks kasutavad erinevad printerid kassettides erinevate omadustega toonereid. Seetõttu on oluline kursis olla, millised on ohud, kui kasutada printeris täidetud kassetti või nn. kloonkassetti:

 • mitte-originaalkassetti või täidetud kassetti kasutades katkeb printeri või paljundusseadme tehasegarantii;
 • oskamatu kasseti ümbertöötlus suurendab rikete ohtu. Näiteks suureneb oluliselt toonerilekke oht, mis määrib nii seadme sisemuse kui rikub väljaprindi kvaliteedi. Samuti võib oskamatu täitmine rikkuda koostöö printerite eri osade vahel (näit. kassett ja kinnitussõlm);
 • väheneb kasseti ressurss – võrreldes originaalkassetiga teeb täidetud toonerikassett vaid umbes 65% väljaprintidest
 • kassettide kordustäitmine suurendab looduskeskkonna reostusohu. Enamasti loputatakse jääktooner kraanist puhta veega alla, riknenud detailid ja täitmiseks mittekõlblikud toonerikassetid satuvad aga olmeprügi sekka. Uuringu kohaselt visatakse üle 90% taastäidetud toonerikassettidest olmeprügi hulka, kust nad liiguvad prügi ladestuspaikadesse. Seega lükkab taastäitmine kasseti prügimäele ladestamise ainult edasi ega hoia seda ära!

Laserprint

Overall on korjanud juba aastaid oma klientidelt kokku tühje toonerikassette, mis suunatakse loodust hoidvatesse ümbertöötlemissüsteemidesse. Praegune kogumismaht on olnud ligi 2000 tühja toonerikassetti aastas. Liitu sinagi meie kassettide taaskasutamise programmiga ja too oma tühjad Canoni ja HP-toonerikassetid meile! Muuseas, see on tasuta!

Patareide kokkukorjamise ja ümbertöötlemise programm

Paljud meie poolt müüdavad seadmed (näiteks foto- ja videokaamerad) töötavad akude või patareide abil. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivile ja Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 124, võtab Overall oma klientidelt vastu vanu patareisid, akusid ja akulaadijaid ning suunab need ümbertöötlemisele.

 • Suur osa akusid, patareisid jms. korjatakse kokku meie müügikohtades, kuhu on selleks tarbeks üles seatud vastavad kogumiskastid. Patareisid võetakse tagasi piiramatult, olenemata sellest, kas klient parajasti ostab ka uue patarei või sarnase toote.
 • Teiseks vanade patareide, akude ja akulaadijate tekkekohaks on meie remonditöökojad, kus on tuvastatud, et seade ei toimi just vana aku või laadija tõttu. Ka need kõlbmatud akud, patareid ja laadijad kogume kokku ja suuname ümbertöötlemisele.
 • Meie koostööpartneriks patareide, akude ja akulaadijate ümbertöötlemisele suunamisel on EES-Ringlus MTÜ, kes vajadusel aitab täita meie kohustusi ka probleemtoodete registri ees.

AS Overall Eesti on oma kohustused patareide, akude ja akulaadijate kokkukorjamise ja ümbertöötlemisse suunamise alal alati edukalt täitnud ja hoidnud looduse sellega puhtamana. Kõik Overalli toimimiskohad võtavad tagasi vanu patareisid, akusid ja akulaadijaid.

Liitudes meie ümbertöötlemise programmiga saad anda materjalile uue elu. Too meile tagasi kasutud patareid, akud ja akulaadijad, see on tasuta!